Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
alt alt alt

Artinfo.pl jest najbardziej rozpoznawalnym i najwyżej cenionym portalem internetowym, poświęconym sztuce. Jest wiodącym przedsięwzięciem w sferze informacji o rynku sztuki współczesnej i antyków w Polsce, nie ma porównywalnej konkurencji w polskim Internecie. Portal działa od wiosny 2000 r. Od początku istnienia zgromadził setki tysięcy informacji, przeglądanych przez wielotysięczną publiczność portalu.

 

więcej

 

British Council jest brytyjską organizacją działającą na całym świecie na rzecz współpracy oświatowej i kulturalnej.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje o nauce języka angielskiego, studiach w Wielkiej Brytanii, najnowszych brytyjskich pomysłach oraz o naszej działalności w Polsce.

 

więcej

Unia Europejskich Federalistów powstała w Europie w latach czterdziestych XX wieku. W Polsce organizacja powstała w 1994 roku. Siedziba władz europejskich jest Bruksela a krajowych Łódź. Celem polskiej organizacji jest edukacja i integracja europejska. Organizacja ma charakter ponadreligijny i ponadpartyjny. Prowadzimy w aktywnych formach szkolenia tygodniowe na terenie całej Europy. Każdego roku uczestniczy w nich ok. 1300 osób. Organizacja polska posiada oddziały w Szczecinie, Lublinie, Olsztynie i Łodzi. Programy edukacyjne oferuje dla wszystkich Polaków oraz zainteresowanych uczestników z zagranicy.

 

 

więcej

alt alt alt

Miastodzieci.pl to serwis dla rodziców tworzony przez rodziców.To miejsce dla szukających informacji na temat możliwości aktywnego spędzania czasu z dziećmi, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw oraz informacji kulturalnych dla dzieci z całej Polski. Bogaty zbiór codziennie aktualizowanych danych sprawia, że portal jest wartościowym i unikalnym źródłem informacji.

 

więcej

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy gromadzi ludzi, którzy pragną poznać przeszłość Warszawy, zrozumieć proces jej przekształcania w teraźniejszości i zapoznać się z wizją Warszawy przyszłości.

 

więcej

 

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (IINSB UW) jest jednym z najstarszych ośrodków akademickiego kształcenia pracowników informacji i bibliotekarzy w Polsce. Tradycja dydaktyki ksiêgoznawczej w naszej uczelni siêga niemal pocz¹tków Uniwersytetu, zainicjowa³y j¹
wyk³ady Joachima Lelewela (1820-1821), a nastêpnie Karola
Estreichera (1865-1868). W 1951 roku, jako druga po katedrze w Łodzi (1945), powołana została Katedra Bibliotekoznawstwa
UW, którą kierował profesor Aleksander Birkenmajer. W ciągu blisko pięædziesiêciu lat swego istnienia oœrodek ten przekszta³ci³ siê z niewielkiej katedry w du¿y instytut uniwersytecki, prowadz¹cy rozleg³¹ dzia³alnoœæ badawcz¹ i dydaktyczn¹. IINSB UW
jest dziœ najwiêkszym uniwersyteckim oœrodkiem kszta³cenia w zakresie nauk o informacji, ksi¹¿ce i bibliotece w Polsce

 

więcej

alt alt alt

„Poradnik Bibliotekarza". Pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych” jest ogólnopolskim miesięcznikiem wydawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ukazuje się od października 1949 r. W swojej 60-letniej działalności spełniało i nadal spełnia w  bibliotekarstwie ważną rolę edukacyjną, kulturotwórczą, metodyczną i informacyjną, będąc propagatorem innowacyjności, rozwoju i nowoczesności polskich bibliotek.

 

więcej

Portal Strefamamy.pl został utworzony z myślą o przyszłych i obecnych Mamach.

Czas planowania dziecka, ciąży i początków macierzyństwa to okres wielu wątpliwości i pytań. Tworząc serwis StrefaMamy.pl staramy się udzielić odpowiedzi na pytania Mam - wiemy, jak ważna w tym okresie jest rzetelna, obiektywna i szybka do znalezienia informacja.

Celem portalu jest przekazywanie użytkownikom rzetelnej i wszechstronnej informacji o macierzyństwie: planowaniu dziecka, ciąży, porodzie, pierwszych dniach z noworodkiem i wielkiej przygodzie bycia Rodzicem.

Użytkownik znajdzie w portalu StrefaMamy.pl artykuły dotyczące wychowania dziecka, ciąży i porodu, a także informacje o produktach stworzonych specjalnie z myślą o dziecku i jego rodzicach.

 

więcej

Strona stworzona jest przez mieszkańców dla mieszkańców,
dlatego bardzo gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia strony w formie publikowania własnych komentarzy,
zamieszczania informacji bierzacych dotyczących naszej dzielnicy, zamieszczania artykułów, udziału w forum dyskusyjnym.
Zapraszamy tez wszystkie osoby związane z Pragą Południe które chciały by wypromować swoja twórczość ( muzyków, aktorów, twórców teatrów, itp.), stowarzyszenia działające na Pradze Południe, galerie, oraz wszystkich którzy chcieli by zamieścić informacje o swoich inicjatywach w naszej dzielnicy za pośrednictwem naszego serwisu.

 

więcej

alt alt alt

Teatr powstał w 1944 z inicjatywy Jana Mrozińskiego jako Teatr Popularny. Od 1945 działa pod obecną nazwą i gra przy ulicy Zamoyskiego 20 na Warszawskiej Pradze, od 1975 w na nowo zaadaptowanym i przebudowanym gmachu według projektu Jerzego Gajewskiego. W 1989 Teatrowi Powszechnemu nadano imię Zygmunta Hübnera.

 

więcej

Europejski Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku został zarejestrowany w styczniu 2012r. a swoją działalność edukacyjną rozpoczął od października 2012r. Powstał z inicjatywy i dzięki ogromnemu zaangażowaniu  Pani Elżbiety Kamińskiej, a także władz dzielnicy Praga Południe. Jego misją jest sprzyjanie rozwojowi i jednoczenie Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku w kraju i za granicą. Stworzenie bazy konferencyjnej, wystawienniczej, rehabilitacyjnej oraz propagowanie wszelkich inicjatyw realizujących cele statutowe stowarzyszenia , a są nimi:

- Nawiązanie szerokiej współpracy z Uniwersytetami Europy i świata

- Prowadzenie badań naukowych we współpracy z uczelniami wyższymi

- Międzynarodowa wymiana słuchaczy i wykładowców

- Powiązanie edukacji z rehabilitacją

Uczestnikami ECUDiTW mogą być osoby które złożą deklarację uczestnictwa i wniosą opłatę semestralną. Osoby, które zgłaszają udział w ECUDiTW, stają się "słuchaczami ECUDiTW "i otrzymują legitymację uprawniającą do udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez nasz uniwersytet.

więcej

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

więcej

alt alt  Grochowski Uniwerystet Trzeciego Wieku

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju
potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków. NPRCz ma również rozwijać zaangażowanie w rozwój
czytelnictwa instytucji państwowych których zakres działania jest związany z czytelnictwem (Biblioteki
Narodowej, Instytutu Książki, Narodowego Centrum Kultury), i ich współodpowiedzialność za to zadanie.
Program składa się z 15 działań prowadzonych przez wymienione instytucje państwowe. Koordynacją
programu zajmuje się Ministerstwo KiDN, m. in. poprzez powołany przez Ministra KiDN Zespół ds. promocji
i upowszechniania czytelnictwa.

więcej

 

Teatr Zydowski nowe logo CMYK

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie to jedyny Teatr Żydowski w Polsce i jeden z dwóch w Europie stałych teatrów wystawiających spektakle w języku jidysz. Od lipca 2012 roku zgodnie ze statutem Teatr prowadzi działalność Centrum Kultury Jidysz.

więcej

 

Fundacja Edukacji Międzykulturowej powstała w 2006 roku z zainteresowań i pasji fundatorek. Od początku realizowałyśmy projekty rozwojowe i edukacyjne.

więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzący zajęcia w budynku Centrum Promocji Kultury w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 2 posiada osobowość prawną, został wpisany pod nazwą Stowarzyszenie Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wiekudo Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000303377, posiada NIP 1132728615 i REGON 141381292.

GUTW uzyskał patronat:

  • Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej współ-pracującej z Instytutem Polskiej Akademii Nauk.
  • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego
  • Urzędu Dzielnicy Praga Południe.
Słuchaczami GUTW mogą być osoby w wieku emerytalnym, które są zainteresowane możliwością dalszego kształcenia.
Po złożeniu deklaracji i wniesieniu opłaty Słuchacz otrzymuje legitymację oraz zostaje wpisany na listę członków GUTW.
Prawa i obowiązki Słuchaczy, sposób finansowania i zakres działalności określa Statut GUTW, który każdy
słuchacz otrzymuje przy zapisie. 
 więcej