Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Wielokulturowa

Regulamin

Czcionka:

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG W SYSTEMIE INFORMATYCZNO-BIBLIOTECZNYM
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY  
WARSZAWA, MAJ 2018 R.

 

SPIS TREŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. USŁUGI BIBLIOTECZNE
III. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W FILIACH I ODDZIAŁACH
IV. ZASADY UDOSTĘPNIANIA I WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W DZIELNICOWEJ CZYTELNI NAUKOWEJ NR V
V. ZASADY UDOSTĘPNIANIA KOMPUTERÓW I KORZYSTANIA Z INTERNETU
VI. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
VIII. ZAŁĄCZNIKI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§​ 1

1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług 22 placówek oraz 3 oddziałów Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla W Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Z siedzibą przy ul. Janusza Meissnera 5, zwanej dalej „Biblioteką":

 1. Dzielnicowej Czytelni Naukowej nr V przy ul. Janusza Meissnera 5
 2. Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych przy ul. Janusza Meissnera 5
 3. Wypożyczalni Książki Mówionej i Multimediów przy ul. Janusza Meissnera 5
 4. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 3 przy Al. Waszyngtona 2b
 5. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 18 przy ul. Grochowskiej 118
 6. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 19 przy ul. Witoszyńskiego 2
 7. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 24 przy ul. Grochowskiej 279
 8. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 40 przy ul. Paca 46
 9. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 44 przy ul. Grochowskiej 333a
 10. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 62 przy ul. Egipskiej 7
 11. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 66 przy ul. Angorskiej 14
 12. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 78 przy ul. Majdańskiej 5
 13. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 89 przy ul. Grochowskiej 202
 14. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 90 przy ul. Rozłuckiej 11a
 15. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 92 przy ul. Biskupiej 50
 16. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 94 przy ul. Meksykańskiej 3
 17. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 100 przy ul. Zwycięzców 46
 18. Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 110 przy ul. Abrahama 10
 19. Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 2 przy ul. Witoszyńskiego 2
 20. Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 16 przy ul. Walewskiej 7a
 21. Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 42 przy ul. Biskupiej 50
 22. Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 45 przy ul. Meksykańskiej 3
 23. Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 47 przy ul. Paca 46
 24. Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 55 przy ul. Egipskiej 7
 25. Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 67 przy ul. Abrahama 10

2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników, korzystających ze zbiorów i usług Biblioteki.

§ 2

Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 0 bibliotekach (D.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114 poz. 493 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 5. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.),
 6. Statutu Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla W Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/714/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. z późn. zm.

Rozdział II

Usługi biblioteczne

§ 3

1. Biblioteka świadczy usługi w zakresie:​

 • wypożyczania zbiorów lub udostępniania na miejscu W czytelni takich jak: księgozbiór, zbiory specjalne, wydawnictwa prawne i naukowe oraz czasopisma - przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika i sposobu zapisu treści (książki, czasopisma, multimedia, płyty CD z muzyką, filmy na płytach DVD, książka mówiona na kasetach magnetofonowych lub płytach CD, zbiory elektroniczne dostępne w sieci),
 • usług ksero,
 • korzystania z Internetu,
 • umożliwiania dostępu do sprzętu komputerowego na wyznaczonych stanowiskach.

2. Do korzystania ze zbiorów „Film i Muzyka” Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych upoważnia wykupiony abonament (cennik - stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).

Rozdział III

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych w filiach i oddziałach

§ 4

Prawo do korzystania z usług Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumia w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, zwanej dalej Biblioteką, mają:

 1. osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy,
 2. dzieci i młodzież szkolna - wg zasad opisanych w § 8,
 3. studenci uczelni warszawskich na okres ważności legitymacji studenckiej,
 4. osoby zatrudnione w Warszawie na okres ważności umowy o pracę,
 5. pozostałe osoby - wg zasad opisanych w § 6.

§ 5

Czytelnik podpisuje „Kartę zobowiązania" wydrukowaną z systemu, jako potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych osobowych oraz zobowiązanie przestrzegania regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki (wzór karty zobowiązania stanowi załącznik nr 4/A i 4/B do regulaminu).

§ 6

1. Osoby, nie spełniające powyższych warunków. mogą zostać zapisane do Biblioteki, ale zobowiązane są każdorazowo wpłacić kaucję za każdy wypożyczony wolumin w danej wypożyczalni.

 1. wysokość kaucji stanowi aktualną cenę zakupu materiału bibliotecznego, nie mniej niż 30 zł. W wyjątkowych przypadkach decyzję o wysokości kaucji podejmuje Kierownik filii lub oddziału Biblioteki,
 2. kaucja nie podlega oprocentowaniu. Wpłacona kaucja ulega zwrotowi po rozliczeniu się ze zbiorów bibliotecznych w filii lub oddziale, w której zostały wypożyczone. Kaucja jest zwracana wyłącznie na podstawie pokwitowania wydanego przez placówkę biblioteczną przy jej wnoszeniu.

2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni i nie odebraniu kaucji, jej kwota zaliczona zostaje do dochodów Biblioteki.
Przejęcie kaucji nie jest równoznaczne z umorzeniem należności wobec Biblioteki w przypadku nie zwrócenia zbiorów w terminie!

§ 7

1. Przy zapisie Zgłaszający się jest zobowiązany:

 1. okazać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka, paszport RP, karta stałego lub czasowego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie na terenie Warszawy),
 2. zapoznać się z regulaminem, 
 3. podpisać wypełnioną kartę zobowiązania.

2. Złożenie podpisu jest równoznaczne z:

 1. zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu Biblioteki,
 2. odpowiedzialnością za stan i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

3. Podczas zapisu użytkownikowi wydawana jest bezpłatnie kodowana Karta Czytelnika, która obowiązuje we wszystkich placówkach Biblioteki. Uszkodzenie lub zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.

4. W przypadku utraty Karty, za wydanie kolejnej, czytelnik zobowiązany jest do opłaty w wysokości 5 zł.

§ 8

Zapisu osoby niepełnoletniej mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowie prawni, legitymujący się dowodem tożsamości, którzy biorą odpowiedzialność za wypożyczone przez niepełnoletniego Czytelnika materiały biblioteczne. Biblioteka dopuszcza podpisanie karty zapisu młodzieży przebywającej w Internacie lub Bursie, przez wychowawcę.

§ 9

Dane osobowe Czytelników, gromadzone przez Bibliotekę, są przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych, określonych w Ustawie o Bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

§ 10

Czytelnik ma obowiązek informować Bibliotekę o zmianach dotyczących swoich danych osobowych, a zwłaszcza o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania lub pobytu í adresu szkoły. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych lub usiłowania wprowadzenia Biblioteki w błąd będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Karnego art. 233 i 286. 

§ 11

Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz aktualizacji w ramach internetowej obsługi konta.

§ 12

Czytelnik może wypożyczyć zbiory biblioteczne dla innej osoby, zarejestrowanej w Centralnej Bazie Czytelników, tylko za jej pisemnym upoważnieniem na Karcie zobowiązania.

§ 13

W Bibliotece oraz w jej poszczególnych filiach, oddziałach może działać Koło Przyjaciół Biblioteki zorganizowane jako Stowarzyszenie Zwykle, którego zasady funkcjonowania określają odrębne przepisy.

§ 14

1. Wypożyczalnie gromadzą i bezpłatnie udostępniają następujące materiały biblioteczne:​

 1. książki,
 2. czasopisma, które są przechowywane przez okres ( z wyjątkiem Dzielnicowej Czytelni Naukowej nr V - czytelni prasy):
  1. - Dziennik - 1 miesiąc
  2. - Tygodnik i Dwutygodnik - 6 miesięcy
  3. - Miesięcznik - 1 rok
 3. filmy,
 4. muzyka na CD,
 5. audiobooki.

2. Materiały biblioteczne wypożyczane są Czytelnikom do domu, z wyjątkiem książek z księgozbioru podręcznego i bieżących numerów czasopism, które są udostępniane tylko na miejscu w Bibliotece.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wypożyczenia w/w materiałów za kaucją zwrotną. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik filii.

§ 15

Podstawą korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie kodowanej Karty Czytelnika, za pomocą której można dokonywać wypożyczeń we wszystkich placówkach bibliotecznych w Dzielnicy Praga-Południe.

§ 16

Łączna liczba wypożyczonych zbiorów we wszystkich placówkach Biblioteki:

 1. Nie może przekroczyć 15 pozycji.
 2. W przypadku dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych może być zwiększona do 20 vol.
 3. Zbiory Wypożyczalni Książki Mówionej i Multimediów w ilości do 10 vol.
 4. Zbiory obcojęzyczne mogą być udostępnione w ilości do 15 vol.
 5. Zbiory „Film i Muzyka” Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych - 2 filmy i 2 CD z muzyką. 

§ 17

1. Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów zbiorów bibliotecznych:​​

 1. multimedialne tj. nagrania muzyczne, filmy na płytach DVD - 7 dni,
 2. literatura popularno-naukowa i pozycje szczególnie poszukiwane - 7-14 dni,
 3. książki z oznaczeniem ,,rewers" mogą być wypożyczane na zewnątrz po wpłaceniu kaucji w wysokości ceny inwentarzowej woluminu - 14 dni,
 4. pozostałe książki - 30 dni,
 5. książki mówione - 30 dni.

2. Dostępna pozycję można zarezerwować (telefonicznie lub przez Internet) na okres: 

 1. książka - 3 dni,
 2. multimedia - 2 dni.

Po tym okresie rezerwacja zostanie anulowana.

3. Przedłużenia terminu zwrotu można dokonać dwa razy o czas, na który zbiory zostały wypożyczone poprzednio.

4. Termin zwrotu może być przedłużony przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub przez Internet, jeżeli dana pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego Czytelnika, z wyłączeniem zbiorów „Film i Muzyka” Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych.

5. Za nieterminowy zwrot wypożyczonego:

 1. zbiory „Film i Muzyka” Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych pobierana będzie oplata w wysokości 2 zł za każdy dzień zwłoki. 
 2. innego zbioru bibliotecznego będzie pobierana opłata w wysokości 0,10 zł za każdy dzień zwłoki. Przy obliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.

6. Za wysłanie upomnienia Biblioteka pobiera opłaty : 

 1. listem zwykłym - 2 zł., 
 2. listem poleconym z potwierdzeniem odbioru - 7 zł.

Jednocześnie system komputerowy automatycznie wysyła monity na adres poczty elektronicznej podanej przez Czytelnika.

7. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem i zagubieniem. Wypożyczonych multimediów nie wolno kopiować, udostępniać innym osobom oraz odtwarzać w miejscach publicznych.

8. W wypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia:

 1. odkupić ten sam tytuł lub kupić inny wskazany przez bibliotekarza, 
 2. wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości aktualnej ceny rynkowej zagubionej jednostki inwentarzowej zbioru bibliotecznego (nie mniej jednak niż 30 zł.) lub tej samej klasy wydawnictwa, 
 3. przy zagubieniu jednej pozycji z serii wydawniczej Czytelnik zobowiązany jest  do odkupienia tego samego tytułu.

9. Wobec Czytelników, którzy nie zwracają w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń poprzez zablokowanie wypożyczania zbiorów w całej Dzielnicy i umieszczenia Czytelnika w Komputerowym Rejestrze Dłużników.

§ 18

Wysokość opłat za usługi kserograficzne określona jest w załączniku Nr 2 do Regulaminu. Kopiowanie materiałów bibliotecznych na nośniku papierowym jest dozwolone w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.

Rozdział IV

Zasady udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych w Dzielnicowej Czytelni Naukowej nr V

§19

1. Zbiory Dzielnicowej Czytelni Naukowej nr V zwanej dalej „Czytelnią” udostępnianie są na miejscu i na zewnątrz. 

2. Z Czytelni Naukowej można korzystać po złożeniu dyżurującemu bibliotekarzowi Karty Czytelnika Biblioteki lub dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość.

3. Z Czytelni Naukowej mogą korzystać osoby, które mają ukończone 13 lat.

4. Czytelnia udostępnia na miejscu i na zewnątrz swoje zbiory. Czytelnik jednorazowo ma prawo wypożyczyć 5 książek na okres 14 dni.

5. Zbiory udostępnione wyłącznie na miejscu:

 1. druki wydane przed 1950 r.
 2. zbiory dzieł rzadkich i cennych,
 3. zbiory znajdujące się w księgozbiorze podręcznym,
 4. materiały w złym stanie zachowania
 5. periodyki

6. Materiały wymienione w pkt. 5 mogą być w uzasadnionych przypadkach warunkowo wypożyczone na okres od 1 do 3 dni. Uznanie uzasadnienia pozostaje w gestii kierownika czytelni.

7. Księgozbiór podręczny oraz prasa bieżąca udostępniane są w wolnym dostępnie do półek. Po skorzystaniu z wybranych publikacji Czytelnik nie odkłada ich samodzielnie na półki, lecz oddaje bibliotekarzowi. Obowiązuje zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni udostępnionych materiałów na miejscu. 

8. Katalog zbiorów Biblioteki dostępny jest jedynie w formie elektronicznej. Czytelnik może zamówić książki Czytelni z magazynu za pośrednictwem terminali znajdujących się w Bibliotece, bądź przez Internet. Odbiór książek następuje w Czytelni.

9. Zamówienia na materiały biblioteczne należy składać:

 1. od poniedziałku do piątku do godz. 19.30
 2. w soboty do godz. 14.30

10. Czytelnik może zarezerwować materiały biblioteczne do dalszego korzystania. Czytelnik zobowiązany jest do odbioru zarezerwowanych materiałów w ciągu 3 dni. W przypadku nie zgłoszenia się w tym terminie rezerwacja zbiorów zostaje anulowana.

11. Prolongaty wypożyczonych materiałów może dokonać jedynie pracownik Czytelni na osobistą lub telefoniczną prośbę Czytelnika. Okres przedłużenia zbiorów uzgadniany jest przez pracownika Biblioteki. Prolongata jest możliwa w przypadku gdy:

 1. dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
 2. książka nie została zarezerwowana przez innego Czytelnika.

12. Czytelnik zauważone uszkodzenia zbiorów przed ich wypożyczeniem zgłasza bibliotekarzowi. Czytelnik odpowiada za materialnie za wypożyczone dokumenty. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonego materiału. Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia nowej pozycji.

13. Czytelnia umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu (Wi-Fi). Czytelnik może korzystać z własnego sprzętu elektronicznego za wiedzą i zgodą dyżurującego bibliotekarza i w wyznaczonym przez niego miejscu.

14. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.).

 1. usługa kopiowania wykonywania jest odpłatnie. Cennik stanowi załącznik nr 2 do regulaminu Biblioteki,
 2. zamówienia na wykonywanie reprodukcji przyjmują pracownicy Czytelni w godzinach jej otwarcia, najpóźniej do 30 minut przed zamknięciem placówki.

 

Rozdział V

Zasady udostępniania komputerów i korzystania z Internetu

§20

1. Z Internetu mogą korzystać bezpłatnie osoby, które posiadają Kartę Czytelnika Biblioteki.

2. Zabrania się pobierania pakietów instalacyjnych oprogramowania oraz instalowania ich na dysku użytkowanego komputera, zabrania się również dokonywania zmian w konfiguracji istniejącego oprogramowania.

3. Czytelnik ma możliwość nagrania wygenerowanego pliku na nośniku elektronicznym, po sprawdzeniu nośnika programem antywirusowym.

4. Zabronione jest używanie stanowisk komputerowych w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

5. Maksymalny czas pracy przy stanowiskach komputerowych wynosi 30 minut. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze. Korzystanie ze stanowisk komputerowych należy zakończyć najpóźniej 15 minut przed zamknięciem placówki.

6. Istnieje możliwość wykonania wydruku oraz bindowania materiałów własnych, bądź pozyskanych z Internetu zgodnie z obowiązującym wykazem opłat (załącznik Nr 3)

7. Jeżeli pliki wygenerowane i zapisane w trakcie pracy na stanowisku komputerowym zawierają osobiste notatki czy dane osobowe, użytkownik ma obowiązek usunąć je z dysku komputera po zakończeniu pracy. Biblioteka nie odpowiada za pozostawione przez Czytelnika dane osobowe i treści, które nie zostały wykasowane z dysku komputera.

8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu komputera oraz oprogramowania należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

9. Jeżeli w trakcie korzystania ze stanowiska komputerowego przez użytkownika powstały mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania, użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy. Jeżeli użytkownik jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

10. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających materiały dotyczące przemocy, pornografii oraz teksty czy obrazy naruszające dobre obyczaje.

11. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu jest zobowiązany do zachowania ciszy ze względu na komfort pozostałych czytelników korzystających z usług Biblioteki.

12. Użytkownik stanowiska z dostępem do Internetu przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez bibliotekarza. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

13. Nie zastosowanie się do w/w regulaminu przez użytkownika skutkuje zakazem korzystania ze stanowiska komputerowego z Internetem.

Rozdział VI

Postanowienia porządkowe

§21

Czytelnik zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w lokalu Biblioteki.

§22

We wszystkich jednostkach bibliotecznych obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, oraz środków odurzających.

§23

Na terenie filii i oddziałów Biblioteki obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników), rowerów oraz poruszania się na rolkach, wrotkach.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§24

Przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów z jednej placówki lub nie wpłacenie kar za zniszczone lub zagubione zbiory powoduje zablokowanie wypożyczeń w innych placówkach Biblioteki na terenie Dzielnicy Pragi Południe do czasu uregulowania zobowiązań.

§25

Odstępstwa od wymagań regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych wypadkach za zgodą Dyrektora Biblioteki w odpowiedzi na wniesiony przez Czytelnika wniosek.

§26

Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, na podstawie decyzji kierownika filii, bądź oddziału. Od decyzji kierownika przysługuje Czytelnikowi prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumia w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

§27

Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumia W Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Załączniki:

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług w systemie informatyczno-bibliotecznym Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - pobierz
 2. Załącznik Nr 1. Cennik opłat za korzystanie ze zbiorów Działu Film i Muzyka Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych - pobierz
 3. Załącznik Nr 2. Cennik opłat za korzystanie z usług ksero - pobierz
 4. Załącznik Nr 3. Cennik opłat za wydruki, usługę skanowania, nagrania na nośnik CD, DVD, ceny nośników CD, DVD - pobierz
 5. Załącznik Nr 4/A. Wzór karty zobowiązania Czytelnika - pobierz
 6. Załącznik Nr 4/B. Wzór karty zobowiązania Czytelnika dla poręczającego bądź osoby upoważnionej do korzystania z Karty Czytelnika - pobierz

 

 

Kalendarium

Sierpień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

KOMUNIKATY

WAKACYJNE GODZINY OTWARCIA FILII I ODDZIAŁÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

OD 1 LIPCA DO 31 SIERPNIA 2019:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA – 14:00-19:00

CZWARTEK, PIĄTEK – 11:00-16:00

SOBOTA – NIECZYNNE

WYJĄTEK STANOWIĄ FILIE NR 67 I 11O MIESZCZĄCE SIĘ PRZY UL. ABRAHAMA 10

W DNIACH 29 LIPCA-16 SIERPNIA 2019 R. BĘDĄ ONE NIECZYNNE.

W POZOSTAŁYM OKRESIE PRACUJĄ BEZ ZMIAN.


Biuletyn Informacji Publicznej 

Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora

Wykaz prenumerowanej prasy 2017 r.
Wykaz prenumerowanej
prasy 2019 r. - czytaj

Wolontariat

Praskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Biblioteczny Punkt Informacji Kulturalnej

Dzielnicowy Informator Kulturalny


Dyskusyjny Klub Ksiązki

Facebook

You Tube

 

„Wolne Lektury” to internetowa biblioteka, prowadzona przez fundację „Nowoczesna Polska”. Projekt „Wolne Lektury” pozyskuje reprodukcje cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską, odpowiednio przetwarza ich treść, a następnie udostępnia za darmo w sieci internetowej. W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad 2600 utworów, które trafiły do domeny publicznej i zostały przekazane w przyjaznych formatach, służących do odczytania w urządzeniach mobilnych oraz w internecie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam również dokumenty dźwiękowe, które można z powodzeniem odtwarzać w formie audiobooków.
Zapraszamy do korzystania.